October 31, 2012

Why the prosecutor can not interrogate Assange in Britain?

READERS NOTE:  UNDATED MEMO 
(16 August 2012 :) )

One explanation for the prosecutor's decision not to interrogate Assange in Britain.

 
In cases where a suspect is abroad prosecutor must consider the preliminary actions possible under Swedish law and international instruments. Furthermore, the prosecutor must consider what is required in each case to the investigation to be conducted in a legally secure and efficient manner without sacrificing quality overrides. The prosecutor must also consider how a trial should be implemented, if the investigation leads to the prosecutor prosecutes, and how a possible penalty to be enforced.
 
In this case led to the prosecutor's considerations that Julian Assange claimed in custody for the crimes he was suspected of. With the support of the Court's warrant of arrest issued a European arrest warrant prosecution.
The prosecutor believes that Julian Assange sake of the investigation needs to be available in Sweden during the preliminary investigation. It is to be mentioned, without going into the investigation in detail, is that there is a need to at the hearing of Julian Assange to present and hear him on the evidence that has come forward in the investigation and that the further investigation, if necessary, carry out additional interview with Julian Assange and other people involved.
 
Under Swedish law requires that the defendant is personally present at the trial in the case of this type of crime. If the inquiry leads to the conclusion that the evidence is considered sufficient for prosecution against Julian Assange required his personal presence in Sweden for a trial to be carried out and that any punishment should be enforced. Court arrest warrant means that Julian Assange has been arrested to secure this.

Varför kan inte åklagaren förhöra Assange i Storbritannien?

En förklaring till åklagarens beslut att inte förhöra Assange i Storbritannien.
I ärenden där en misstänkt person befinner sig utomlands måste åklagaren överväga vilka förundersökningsåtgärder som är möjliga enligt svensk rätt och internationella instrument. Vidare måste åklagaren överväga vad som krävs i det enskilda fallet för att utredningen ska kunna genomföras på ett rättssäkert och effektivt sätt utan att kvaliteten åsidosätts. Åklagaren måste också överväga hur en eventuell rättegång ska kunna genomföras, om utredningen leder till att åklagaren väcker åtal, och hur ett eventuellt straff ska kunna verkställas.
I detta ärende utmynnade åklagarens överväganden i att Julian Assange begärdes häktad för de brott han var misstänkt för. Med stöd av domstolens häktningsbeslut utfärdade åklagaren en europeisk arresteringsorder.
Åklagarens bedömning är att Julian Assange av utredningsskäl behöver vara tillgänglig i Sverige under förundersökningen. Det som kan nämnas, utan att gå in på utredningsarbetet i detalj, är att det finns behov av att vid förhör med Julian Assange kunna presentera och höra honom om den bevisning som kommit fram i utredningen samt att i den fortsatta utredningen vid behov kunna genomföra kompletterande förhör med Julian Assange och andra inblandade personer.
Enligt svensk lagstiftning krävs att den åtalade är personligen närvarande vid rättegången när det gäller den här typen av brott. Om förundersökningen leder fram till att bevisningen bedöms räcka för åtal mot Julian Assange krävs hans personliga närvaro i Sverige för att en rättegång ska kunna genomföras och för att ett eventuellt straff ska kunna verkställas. Domstolens häktningsbeslut innebär att Julian Assange är häktad för att säkerställa detta.
Original undated post:  http://www.aklagare.se/Media/Assangearendet/Varfor-kan-inte-aklagaren-forhora-Assange-i-Storbritannien/

No comments:

Post a Comment

Only comments that benefit this cause are approved.
My time is precious I practice Mr Obama's freedom of speech.
Thanks for your support and time to visit us.

WikiLeaks Monument - Berlin

WikiLeaks Monument - Berlin
our new development will be placed at the ACT